(۱۱ آبان ۱۳۹۲)

همایش ملی گردشگری ادبی - در عصر پست مدرن که فراروایت ها ضعیف ترین دوران خود را سپری می کنند و بحران هویت گریبان گیر بیشتر جوامع جهان شده و افراد در ورطه سرگشتگی و سردرگمی به حال خود رها شده اند، ملتی بقای خود را تضمین می کند و می تواند حرکت به جلوی خود را تداوم بخشد که کنترل تاریخ و گذشته خود را در دست داشته باشد و بتواند این دو را در شکل میراث و از راه ارائه تفسیری عالمانه، اصیل، روایت گونه و مخاطب محور به شهروندان خود و سایرین انتقال دهد. حاصل این تلاش شناخت، تعامل، همگرایی و ساخت هویتی یکدست و نیرومند در عین حفظ تفاوت هاست که به حق نیل به این اهداف نیازمند کوشش بی وقفه یک ملت است که در صورت حصول، منادی پیشرفت مادی و معنوی آن ملت خواهد بود. بیشتر...

امروز


 
 
 
 

 
English | صفحه اصلی | درباره ما | اخبار | ثبت نام در همایش | تماس با ما