فرمت مقالات فارسی همایش ملی گردشگری ادبی

 

فرمت: Microsoft Office Word 2007
عنوان مقاله: 18 ب نازنین پررنگ ( معادل لاتین: 14 Times New Roman پررنگ )

[یک سطر خالی]


نام نویسنده (گان): 12 ب. نازنین پررنگ ( معادل لاتین: 11 Times New Roman پررنگ) نام نویسنده ها به صورت ستاره با قلم ب نازنین با اندازه 9 پررنگ برای مقالات فارسی و اندازه 8 پررنگ برای مقالات لاتین تماما به صورت پاورقی آورده شود.

[4 سطر خالی]


چکیده: کلمات «چکیده و واژگان کلیدی» ب نازنین 11 پررنگ و متن داخل آن 11 نازک باشد برای لاتین نیز همین حالت در نظر گرفته شود. Line spacing برای هر دو 1.00 در نظر گرفته شود. برای نوشتن واژگان کلیدی یک سطر خالی بعد از متن چکیده، فاصله در نظر گرفته شود. در ضمن چکیده بدون ذکر منبع و در قالب یک پاراگراف و طول آن کم‌تر از 80 کلمه و بیش‌تر از 300 کلمه نباشد. واژگان کلیدی نیز حداقل 3 و حداکثر 7 واژه که با کاما از هم جدا شده و در یک خط قرار گرفته باشند. چكيده مقاله با فاصله 5/3 سانتيمتر از سمت راست و 5/3 سانتيمتر از سمت چپ كاغذ(بالا و پایین صفحه هر دو 3 سانتیمتر)، با كناره‌هاي رديف شده نوشته شود.


تنظیمات صفحه برای متن اصلی مقاله:

 

Top
3 cm
Bottom
3 cm
Right
2.5 cm
Left
2.5 cm
Line Spacing single or 1.0 cm

 

تنظیمات متن اصلی مقاله:

  • متن مقاله ب نازنین 12 نازک نوشته شود
  • عنوان بخش ها و زیر بخش­ها به ترتیب 13 و 12 پررنگ نوشته شود و با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود
  • خط اول همة پاراگراف‌ها بايد داراي تورفتگي به اندازة cm 7/0 باشد( با زدن tab این کار انجام می‌شود ولی ممکن است در پیش فرض برنامه ورد اندازه‌اش غیر از 7/. باشد که باید تنظیم شود)
  • صفحات مقالات مي‌بايست شماره‌گذاري شوند و شماره هر صفحه در پايين آن و در وسط قرار گيرد. توجه شود که شماره صفحات فارسي باشد.
  • در صورت نياز به درج زيرنويس، همة‌ موارد فارسي و به صورت راست‌چين با قلم ب.نازنين و اندازة 11 و زيرنويس هاي لاتين به صورت چپ‌چين با قلم Times New Roman اندازة 9 نوشته شوند.
  • هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه در بالاي جدول به صورت وسط چین با قلم ب.نازنين پررنگ و اندازه10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. عنوان ستون‌هاي جداول بايستي به صورت وسط چين (ب.نازنين 9 پررنگ) و كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست‌چين (ب.نازنين10 نازك) و اگر لاتين باشند به صورت چپ­چين (Times New Roman 8 pt.) بايد تايپ شوند. حتی الامکان سعی شود که جداول طولانی نبوده و در یک صفحه قرار گیرند، در غیر اینصورت باید عنوان ستون‌های جدول در صفحه دوم نیز تکرار شود. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. ذكر واحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد. اگر جدول­ها داراي مرجع مي­باشند بايستي شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود.
  • هر شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط­چين در زير آن ( دقت داشته باشید که محل نوشتن عنوان جدول با عنوان شکل و نمودار متفاوت است) با قلم ب.نازنين پررنگ و اندازة 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. نمودارها و شكل­ها مي­توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ولي به گونه­اي كه در صورت چاپ سياه و سفيد رنگ­ها و جزييات آنها قابل تشخيص باشد. شكل‌ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. ذكر واحد كميت‌ها در شكل‌ها الزامي است. در متن مقاله بايد به همة شكل‌ها ارجاع شود. هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد.

   

  منابع و ماخذ
  به عنوان اين بخش همانند چکیده شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد. مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد (نمونه‌هاي زير) ذكر شود. مراجع فارسي را با قلم ب.نازنين نازك 11 و مراجع انگليسي را با قلم Times New Roman pt. 11 نازك تايپ نماييد.

  - احمد پور داریانی، محمود؛ مقیمی، سید محمد (1385). مبانی کارآفرینی، تهران: نشر فراندیش.
  - بازرگان هرندي، عباس (1387)، روش تحقیق آمیخته: رويكردي برتر براي مطالعات مديريت، دانش مدیریت، شماره 81، ص 19-36.

   

  - Koh, K.Y. (2006). Tourism Entrepreneurship: People, Place, and Process. Tourism Analysis, Vol.11, 115 -131
  - Lordkipanidze, M., Brezet, H., & Backman, M. (2005). The Entrepreneurship Factor in Sustainable Tourism Development. Journal of Cleaner Production, Vol. B. 787 – 798
  - Schumpeter, J. (1934). History of Economic Analysis. Oxford University Press.

   


 

 
English | صفحه اصلی | درباره ما | اخبار | ثبت نام در همایش | تماس با ما