سخن نخست

 

گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی مهم، سهم فزاینده ای در اقتصاد جهانی دارد. بر اساس آخرین آمارها حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و 9 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است. روند فزایندۀ تقاضای جهانی گردشگری و تنوع طلبی گردشگران، دست اندرکاران، متخصصین و برنامه ریزان را بر آن داشته تا به این گسترۀ عظیم و گوناگون تقاضای جهانی پاسخ دهند.
بر همین اساس، جاذبه ها وجریان ها و مقصدهای جدید شکل گرفت و برای مدیریت و برنامه ریزی آنها پارادایم های جدیدی در حال ظهور است. گردشگران به دنبال کشف جاذبه های جدید در مقصدها هستند و برنامه ریزان مقصد سعی در پاسخ گویی به تقاضاهای جدید دارند. لذا هر آنچه در عناصر فرهنگی و طبیعی قابل دسترس باشد امکان تبدیل شدن به جاذبه های گردشگری را دارد.
در این میان عنصر فرهنگی مانند ادبیات (شامل رمان‌، داستان، شعر و سفرنامه‌) به عنوان بخشی از منابع گردشگری معرفی شده که قابلیت جذب گردشگران را دارد و بر همین اساس موضوع گردشگری ادبی به عنوان یکی از زیرمجموعه های گردشگری خلاق که از ویژگی ها و خصلت ها و عناصر فرهنگی جامعۀ بشری گرفته شده، مورد توجه برنامه ریزان و دست اندرکاران صنعت گردشگری است. وجود زمینه های مناسب تقاضا برای این نوع از گردشگری، برنامه ریزان مقصدها را بر آن داشته تا در برنامه ریزی و پاسخ گویی به این تقاضا و جذب بیشتر گردشگران تلاش بیشتری داشته باشند.
کشور ایران به عنوان یکی از کانون های مهم فرهنگ و تمدن بشری و خاستگاه فرهنگ و ادب و هنر، زمینه های لازم برای توسعۀ گردشگری خلاق بر مبنای ادبیات کهن و نوین را داراست و با توجه به روند فزایندۀ تقاضای جهانی برای این نوع از گردشگری به راحتی می‌تواند زمینه های لازم برای جذب بیشتر و مؤثرتر آنها را فراهم کند. شعرای نامداری همانند فردوسی، ناصرخسرو قبادیانی، خیام، سعدی و حافظ در تاریخ کهن ایران و ستارگان آسمان شعر نوین ایرانی همانند پروین اعتصامی، شهریار، سهراب و نیما زمینۀ بسیار مساعدی برای استفاده از این فرصت و توسعۀ گردشگری خلاق مبتنی بر این ادبیات غنی هستند.
لذا ما بر آنیم تا در کنار شناخت تقاضا و برخی پتانسیل های موجود و فراهم آوردن امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی گام های اساسی در توسعۀ این شکل نوین برداریم. همچنین بر این اعتقادیم که معرفی سرمایه های فرهنگ معنوی زمینه های لازم برای بهره برداری اقتصادی از آنها را فراهم خواهد کرد.

 

دبیر کمیتهً علمی همایش ملی گردشگری ادبی
دکتر اسماعیل قادری

 

 
English | صفحه اصلی | درباره ما | اخبار | ثبت نام در همایش | تماس با ما